Psychoterapia je zjednodušene povedané „liečba rozprávaním“. Vychádza z uznávaných psychologických teórií a princípov so zámerom pomôcť človeku poznať a pochopiť (a prípadne na základe vlastného rozhodnutia klienta a jeho vnútornej sily aj zmeniť) jeho prežívanie, správanie, vnímanie a cítenie výhradne len tým smerom, ktorý terapeut i klient považujú za žiaduce. Nie je to direktívne pôsobenie terapeuta, je to proces, v rámci ktorého pracujú spoločne.

U nás používame a v závislosti od potrieb toho-ktorého klienta kombinujeme prvky Gestalt psychoterapie a Psychodynamickej psychoterapie.

Gestalt psychoterapia kladie dôraz na uvedomovanie a vhľad s cieľom pochopiť situáciu, v ktorej sa človek aktuálne nachádza. Jedná sa vlastne o zvýšenie uvedomovania toho, čo prežívame, ako konáme a čo potrebujeme, v dôsledku čoho môžeme lepšie porozumieť sebe a získať znalosti o tom, čo a ako môžeme zmeniť. Veľkým prínosom tohto typu terapie je možnosť dostávať sa do kontaktu s tým, čo robíme, cítime a myslíme. Prítomnosť terapeuta je v procese terapie živá, úprimná a priama. Prežívanie klienta v priebehu terapeutického stretnutia sa stáva východiskom k prehĺbeniu a rozšíreniu sebapoznania a sebauvedomovania, čo je nesporným prínosom pre rast a zmenu.

Psychodynamická psychoterapia patrí medzi tzv. „hlbinné“ psychoterapeutické školy, ktoré vychádzajú z predpokladu, že súčasné prežívanie a vzťahy odrážajú celú našu osobnú históriu. Vychádza sa z premisy, že naša duševná pohoda je ovplyvňovaná nevedomými konfliktami, významnými zážitkami z detstva a bolestivými pocitmi, ktoré sú v pozadí rôznych obranných mechanizmov. Klientovi sa napomáha v emočnom znovuprežití, rozpoznávaní a uvedomovaní si hlbších, dovtedy preňho neznámych súvislostí, ktoré si v sebe nesie. Cesta ku zmene je cez otvorenie emocionality a znovuoživenie prežívania, ktorého obsahom je neraz hnev, hanba, pocit viny, strach, rôzne túžby, láska, hanba, agresia, pocity bezmocnosti a bezvýznamnosti, sklamanie, radosť a pod.

Objednávajte sa na telefónnom čísle: 0903 413 882 (psychoterapia dospelých), 0903 890 663 (psychoterapia detí)
(viac v sekcii Kontakt)