Psychotesty – zbraň

Vyšetrenie klinickým psychológom je povinný absolvovať:

  1. Každý žiadateľ o nový zbrojný preukaz
  2. Ten, komu vypršala, resp. v dohľadnej dobe vyprší platnosť zbrojného preukazu

            Vyšetrenie trvá cca 2 hodiny, pričom je zamerané na zhodnotenie celkovej psychickej, osobnostnej a výkonovej (psychomotorickej) úrovne človeka a v jeho priebehu sa používajú štandardizované psychodiagnostické metódy, zamerané na oblasť intelektovej úrovne, výkonovej kapacity a štruktúry osobnosti. Súčasťou vyšetrenia je tiež anamnestický rozhovor a pozorovanie.

            Podrobnosti týkajúce sa psychologického vyšetrenia na posúdenie psychickej spôsobilosti držať a nosiť zbraň a strelivo sú uvedené jednak v zákone č. 128/2011 (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a jednak vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 229/2011 (o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku)

Psychotesty – SBS

Ponúkame vypracovanie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti pracovníka strážnej a bezpečnostnej služby v zmysle Zbierky zákona č. 33/2006. Posudok je následne platný pre poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami; na výkon v strážnej, bezpečnostnej službe a práce v nočných zmenách. Vyšetrenie je jednorazové a trvá približne 1,5 hodiny.

Psychotesty sú povinné bez ohľadu na to, či pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) nosí pri výkone práce zbraň, alebo nie. Spôsobilosť na výkon práce je posudzovaná klinicko-psychologickými metódami: rozhovorom, pozorovaním a testami.

Objednávajte sa na telefónnom čísle: 0903 413 882
(viac v sekcii Kontakt)