PhDr. Martin Čižmárik, PhD.

Pracujem v privátnej praxi ako klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut, pričom sa zameriavam na dospelých. V rámci individuálneho i párového terapeutického prístupu kombinujem prvky gestalt terapie a psychodynamickej psychoterapie, ktoré kladú dôraz na aktuálne prežívanie, poznanie motívov vlastného správania a sledovanie vnútorného procesu, t.j. čo sa aktuálne s človekom, nachádzajúcim sa v často zložitom rozpoložení, deje. Som bytostne presvedčený, že psychoterapia má zmysel a že porozumením sebe a svojmu životnému príbehu dokážeme lepšie porozumieť ľuďom a situáciám, ktoré sa dejú okolo nás. Som členom Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Mgr. Silvia Olejníková

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity. Od roku 2001 som pracovala ako psychologička v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Som absolventkou výcviku v relaxačnej a symbolickej psychoterapii a tiež dlhodobého výcviku v gestalt terapii. V roku 2015 som ukončila výcvik v terapii hrou pod vedením Inštitútu terapie hrou v Bratislave. Som supervízorkou Európskej asociácie pre supervíziu a coaching.

Mgr. Ľudmila Bíšová

Vyše 20 rokov pracujem ako klinická psychologička so zameraním na deti a mládež. Po absolvovaní vysokej školy som nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a úspešne atestovala v odbore klinická psychológia. Zameriavam sa najmä na diagnostiku psychomotorického vývinu detí a prácu s deťmi, ktoré majú diagnózu z oblasti porúch austistického spektra. Okrem toho sa venujem psychoterapii detí a dospievajúcich s psychosomatickými ťažkosťami a chronickými ochoreniami. Som členkou Slovenskej komory psychológov, frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze a logoterapii. V roku 2012 som absolvovala vzdelávanie týkajúce sa sprevádzania detí a rodín v smútení v organizácii Plamienok. Zároveň pracujem v mobilnom hospici „Svetielko pomoci“ s deťmi s onkologickým ochorením v terminálnom štádiu. Dlhodobo sa venujem téme smútenia a straty.

Mgr. Zuzana Kuncová

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2010 som pracovala ako psychologička v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach. Absolvovala som krátkodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii pre deti aj dospelých a dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Ovládam základy slovenského posunkového jazyka. Venujem sa psychologickej diagnostike, poradenstvu a psychoterapii najmä pre deti, mladých ľudí a ich rodičov. Zameriavam sa na ťažkosti v emocionálnom a sociálnom vývine, psychosomatické ťažkosti, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy autistického spektra a rôzne druhy postihnutia. Som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Mgr. Zuzana Šofraneková

Mám ukončenú špecializáciu z klinickej psychológie a tiež dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii. S klientmi pracujem prevažne systemickým a naratívnym prístupom, čím im ponúkam pohľad na seba ako na individuálne bytosti, nie ako na “diagnózy”. Do ambulantnej sféry som nastúpila po päťročnej praxi v psychiatrickej nemocnici. Zároveň som certifikovaná koučka a hypnoterapeutka. V praxi sa zameriavam na dospievajúcu mládež a dospelých. Verím, že psychoterapia je ideálny spôsob, ako sa pozrieť na svoj život inak, než sme boli doteraz zvyknutí. Ako povedal C.G.Jung – „V každom z nás je niekto iný, koho nepoznáme“ – a psychoterapia nám pomáha tohto človeka v sebe objaviť.

Mgr. Helena Šmajdová

Mojou alma mater je Inštitút psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Doposiaľ som pracovala prevažne so závislými klientmi v kontexte resocializácie, s rodinami v krízovej životnej situácii, či v ohrození akéhokoľvek druhu a s mladými dospelými po ukončení náhradnej starostlivosti. Inklinujem k terapeutickej práci. Od roku 2017 som frekventatkou v dlhodobom psychoterapautickom výcviku v logoterapii a existenciálnej analýze. Terapia pre mňa znamená vzácny proces, počas ktorého môže dôjsť k blízkym stretnutiam so sebou samým, k vnútornému súhlasu k vlastnému životu, k rozvoľneniu životného pohybu a v neposlednom rade k slobodnému a zodpovednému zobratiu života do vlastných rúk v každej situácii, ktorej je človek vystavený. Byť sám sebou a žiť osobný život si vyžaduje odvahu a byť toho svedkom je pre mňa inšpiratívne

Mgr. Zuzana Fucsková, PhD. (služby poskytuje aj v maďarskom jazyku)

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Následne som pokračovala v štvorročnom doktorandskom štúdiu s výskumným zameraním na úlohu otca vo vývine dieťaťa. V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku logoterapie a existenciálnej analýzy. Počas vysokoškolského štúdia som začala pracovať v ambulancii detskej klinickej psychológie, kde som sa venovala najmä diagnostickej činnosti. Táto skúsenosť sa vo mne hlboko zapísala a svetu detí som zostala verná dodnes. Taktiež som sa venovala psychoterapii pod supervíziou, následne som pracovala ako školský psychológ. Z dôvodu, že sama pochádzam z dvojjazyčného slovensko-maďarského prostredia, rada by som sprístupnila psychologickú pomoc aj ľuďom, ktorí uprednostňujú komunikáciu v maďarskom jazyku.