PhDr. Martin Čižmárik, PhD.

Pracujem v privátnej praxi ako klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut, pričom sa zameriavam prevažne na dospievajúcu mládež a dospelých. V rámci individuálneho i párového terapeutického prístupu kombinujem prvky gestalt terapie a psychodynamickej psychoterapie, ktoré kladú dôraz na aktuálne prežívanie, poznanie motívov vlastného správania a sledovanie vnútorného procesu, t.j. čo sa aktuálne s človekom, nachádzajúcim sa v často zložitom rozpoložení, deje. Som bytostne presvedčený, že psychoterapia má zmysel a že porozumením sebe a svojmu životnému príbehu dokážeme lepšie porozumieť ľuďom a situáciám, ktoré sa dejú okolo nás. Som členom Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Mgr. Silvia Olejníková

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity. Od roku 2001 som pracovala ako psychologička v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Som absolventkou výcviku v relaxačnej a symbolickej psychoterapii a tiež dlhodobého výcviku v gestalt terapii. V roku 2015 som ukončila výcvik v terapii hrou pod vedením Inštitútu terapie hrou v Bratislave. Som supervízorkou Európskej asociácie pre supervíziu a coaching.

Mgr. Ľudmila Bíšová

Vyše 20 rokov pracujem ako klinická psychologička so zameraním na deti a mládež. Po absolvovaní vysokej školy som nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a úspešne atestovala v odbore klinická psychológia. Zameriavam sa najmä na diagnostiku psychomotorického vývinu detí a prácu s deťmi, ktoré majú diagnózu z oblasti porúch austistického spektra. Okrem toho sa venujem psychoterapii detí a dospievajúcich s psychosomatickými ťažkosťami a chronickými ochoreniami. Som členkou Slovenskej komory psychológov, frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze a logoterapii. V roku 2012 som absolvovala vzdelávanie týkajúce sa sprevádzania detí a rodín v smútení v organizácii Plamienok. Zároveň pracujem v mobilnom hospici „Svetielko pomoci“ s deťmi s onkologickým ochorením v terminálnom štádiu. Dlhodobo sa venujem téme smútenia a straty.

Mgr. Zuzana Kuncová

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2010 som pracovala ako psychologička v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach. Absolvovala som krátkodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii pre deti aj dospelých a dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Ovládam základy slovenského posunkového jazyka. Venujem sa psychologickej diagnostike, poradenstvu a psychoterapii najmä pre deti, mladých ľudí a ich rodičov. Zameriavam sa na ťažkosti v emocionálnom a sociálnom vývine, psychosomatické ťažkosti, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy autistického spektra a rôzne druhy postihnutia. Som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.